Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Adatkezelés (GDPR)

1. A Tájékoztató célja, vonatkozó jogszabályok

Jelen dokumentum (a továbbiakban: „Tájékoztató”) célja, hogy megfelelő tájékoztatást nyújtson az EUROMEDIC Cégcsoport (a továbbiakban: ,,Adatkezelő”) által a természetes személyek személyes adatainak kezelésével összefüggésben végzett tevékenységekről. A Tájékoztatóban foglaltak elsősorban az alábbi hazai és uniós jogszabályok ide vonatkozó rendelkezésein alapszanak:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, azaz az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: „GDPR”);
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: „Infotv.”);
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: „Ekertv.”);
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: „Eht.”);
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: „Grt.”);
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény („Számviteli tv.”);
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)

A Tájékoztató szövege magyar nyelven folyamatosan elérhető és visszakereshető a www.euromedic-hungary.com link alatt található weboldalon, valamint papíralapon az Adatkezelő székhelyén. Kérjük, hogy a Tájékoztatót figyelmesen olvassa át!

Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen Tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

2. Az Adatkezelő

Az EUROMEDIC Cégcsoport, mint Adatkezelő tagjai az alábbi cégek, amelyek a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint adatkezelőnek minősülnek. Az egyes adatkezeléseknél Adatkezelő alatt minden esetben az adott adatkezelés vonatkozásában feltüntetett adatkezelő értendő.

 • EUROMEDIC-PHARMA Gyógyszernagykereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Dorottya u 1.; cégjegyzékszám: 01-10-042887),
 • Euromedic International Hungária Befektetési Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Dorottya u 1.; cégjegyzékszám: 01-09-264946),
 • EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Dorottya u 1.; cégjegyzékszám: 01-09-463541),
 • Atlas Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-282616),
 • Euromedic Technology Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1051 Budapest, Dorottya utca 1.; cégjegyzékszám: 01-09-988367)

Telefon: +36 1 8153 100

Elektronikus elérhetőség: info@euromedic-hungary.com

Adatvédelemmel kapcsolat kérdések esetén kapcsolattartó személy: Levente Erika

3. Adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi kontinentális irányelvek szem előtt tartásával kíván eljárni:

A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)

A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon. („célhoz kötöttség”)

A személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)

A személyes adatoknak pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. („pontosság”)

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. („korlátozott tárolhatóság”)

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

Az Adatkezelő felelős a fenti irányelveknek való megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

4. Definíciók

személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatállomány”: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

nyilvánosságra hozatal”: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

adattörlés”: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;

adatmegjelölés”: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

adatzárolás”: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

adatmegsemmisítés”: az adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

tevékenységi központ”:

a) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak tekinteni;

b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek vonatkoznak;

 „felügyeleti hatóság”: egy tagállam által létrehozott független közhatalmi szerv;

érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság, amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike alapján érint:

a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az említett felügyeleti hatóság tagállamának területén rendelkezik tevékenységi hellyel;

b) az adatkezelés jelentős mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel rendelkező érintetteket; vagy

c) panaszt nyújtottak be az említett felügyeleti hatósághoz;

személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”:

a) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor; vagy

b) személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás hozott létre, vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre;

harmadik ország”: minden olyan állam, amely nem EGT-állam,

EGT-állam”: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez

5. Az adatkezelések jogalapja

A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

A Cégcsoport tevékenységének jelen Tájékoztatóban foglalt adatkezelései önkéntes érintetti hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük az érintetteket.

Felhívjuk a Cégcsoport részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. A megadott adatok helyességéért és megfelelőségéért kizárólag az adatközlő felelős.

6. A https://rendeles.atlaspharma.hu oldal

Az Adatkezelő szerződéses partnerei (jogi személyek, egészségügyi intézmények) számára lehetővé teszi, hogy a köztük létrejött szállítási szerződés keretében az egyes megrendeléseiket online, a https://rendeles.atlaspharma.hu linken elérhető felületen adják le. Az oldal által kezelt személyes adatok az alábbiak: felhasználónév, jelszó, a szerződéses partner kapcsolattartójának neve.

Az Adatkezelő a fenti adatokat a szerződéses partner azonosítása, és így a megrendelés szerződésszerű teljesítése érdekében kezeli a szerződéses kapcsolat fennállta alatt, valamint, abban az esetben, ha a kapcsolattartó személyében a szerződéses jogviszony fennállta alatt változik (melyet a szerződéses partner haladéktalanul köteles Adatkezelővel közölni), úgy eddig az időpontig. A megrendelés adatait az Adatkezelő elévülési időn belül megőrzi, azt követően ezek is törlésre kerülnek.

Adatkezelő: Atlas Pharma Kft.

Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató és webszerver-üzemeltető): Damit Informatika Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.

Telefon: +36 1 666 3 777

Elektronikus elérhetőség: let-it@damit.eu

7. A http://euromedic.webzona.hu oldal

Az Adatkezelő szerződéses partnerei (jogi személyek, egészségügyi intézmények) számára lehetővé teszi, hogy a köztük létrejött szállítási szerződés keretében az egyes megrendeléseiket online, a http://euromedic.webzona.hu linken elérhető felületen adják le. Az oldal által kezelt személyes adatok az alábbiak: felhasználónév, jelszó, a szerződéses partner kapcsolattartójának neve.

Az Adatkezelő a fenti adatokat a szerződéses partner azonosítása, és így a megrendelés szerződésszerű teljesítése érdekében kezeli a szerződéses kapcsolat fennállta alatt, valamint, abban az esetben, ha a kapcsolattartó személyében a szerződéses jogviszony fennállta alatt változik (melyet a szerződéses partner haladéktalanul köteles Adatkezelővel közölni), úgy eddig az időpontig. A megrendelés adatait az Adatkezelő elévülési időn belül megőrzi, azt követően ezek is törlésre kerülnek.

Adatkezelő: EUROMEDIC-PHARMA Zrt.

Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató és webszerver-üzemeltető): T-Systems Magyarország Zrt.

Székhely: 1117 Budapest, Budafoki út 56.

Telefon: +1400

Elektronikus elérhetőség: TS_ugyfelkapcsolat@t-systems.hu

8. A https://rendeles.euromedic-pharma.hu oldal

Az Adatkezelő szerződéses partnerei (jogi személyek, egészségügyi intézmények) számára lehetővé teszi, hogy a köztük létrejött szállítási szerződés keretében az egyes megrendeléseiket online, a https://rendeles.euromedic-pharma.hu linken elérhető felületen adják le. Az oldal által kezelt személyes adatok az alábbiak: felhasználónév, jelszó, a szerződéses partner kapcsolattartójának neve.

Az Adatkezelő a fenti adatokat a szerződéses partner azonosítása, és így a megrendelés szerződésszerű teljesítése érdekében kezeli a szerződéses kapcsolat fennállta alatt, valamint, abban az esetben, ha a kapcsolattartó személyében a szerződéses jogviszony fennállta alatt változik (melyet a szerződéses partner haladéktalanul köteles Adatkezelővel közölni), úgy eddig az időpontig. A megrendelés adatait az Adatkezelő elévülési időn belül megőrzi, azt követően ezek is törlésre kerülnek.

Adatkezelő: EUROMEDIC-PHARMA Zrt.

Adatfeldolgozó (tárhely-szolgáltató és webszerver-üzemeltető): Damit Informatika Kft.

Székhely: 6725 Szeged, Hópárduc utca 7. fszt. 3.

Telefon: +36 1 666 3 777

Elektronikus elérhetőség: let-it@damit.eu

9. A https://www.emdirect.hu weboldalon üzemeltetett webshop

Az Adatkezelő a https://www.emdirect.hu honlapon webshopot (a továbbiakban: „Webshop”) üzemeltet, amelyen keresztül a Webshopon feltüntetett árucikkek értékesítését végzi.

9.1. Cookie-k

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használhat. A cookie-k által egy weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy adatokat gyűjtsön felhasználói viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott a honlaphoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg a honlapon, mely funkciókat használta.

A remarketing célból történő szegmentált adatgyűjtés a GDPR 4. cikk 4. pontja szerinti profilalkotásnak minősül. A profilalkotás során alkalmazott logika: A weboldal látogatóinak interakciói alapján, hogy milyen termékeket néztek meg, helyeztek a kosárba vagy vásároltak meg profilalkotás történik. Ezek a profilok remarketing listákba kerülnek, melyeket hirdetések célzásához, ill. személyre szabásához használnak fel. A profilalkotás érintettre gyakorolt hatása: az érintettek tevékenysége alapján kialakított személyre szóló marketing üzenetek megjelenítése.

A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú információ csomag, mely a felhasználó számítógépén tárolásra kerül, és lehetőséget biztosít egyes adatainak lekérdezésére. A cookie-k olyan rövid szöveges fájlok, amelyeket a megtekintett honlapok helyeznek el a felhasználó számítógép böngészőjében, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén. A cookie-k nem csatlakoznak az Ön rendszeréhez, és nem károsítják az Ön fájljait.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. Tájékoztatjuk, hogy ezek a cookie-k önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A Webshopon alkalmazott cookie-k az alábbiak: 3rd party (google.hu / google.com; facebook.com; addthis.com; doubleclick.net), valamint PHPSESSID (amely a PHP session kezeléséhez használt cookie), LiveChat cookie-ja, Google analytics, HotJar szolgáltatás cookie, AddThis szolgáltatás cookie-k, Mouseflow analytics cookie, Symfony keretrendszer saját cookie-ja.

A sütit Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében történő alkalmazását.

9.2. Regisztráció

Annak érdekében, hogy a Weboldalon megrendelést tudjon leadni, regisztráció szükséges. A regisztrációtól kezdve Adatkezelő az Ön alábbi személyes adatait kezeli: e-mailcím, név, telefonszám. Az adatkezelés célja a Webshopon történő vásárlás, a vásárlók nyilvántartása, egymástól való megkülönböztetése, a megrendelések teljesítése, a vásárlás dokumentálása, vásárlói kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a regisztráció végrehajtásával megad. Az adatkezelés időtartama az Ön utolsó aktivitásától számított 5 év vagy hozzájárulásának visszavonása (amennyiben ez korábbi).

Megrendeléseket a Facebook vagy Google fiókjába belépve is leadhat, ez esetben a fiókadatok az azonosításhoz szükséges mértékben szinkronizálásra kerülnek. (név, e-mail cím, telefonszám, cím)

9.3. Webshopon keresztül megkötött szerződések teljesítése, fizetés, kiszállítás, számlázás, számviteli kötelezettségek

Amennyiben a Webshopon keresztül vásárol, úgy az Adatkezelő a megrendelés teljesítése (áru kiszállítása, számla kiállítása), a vásárlás és fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése érdekében a regisztrációkor megadottakon túlmenően az alábbi személyes adatait kéri be: számlázási cím, szállítási cím. Ezen adatokat az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől vagy megszűnésétől / megszüntetésétől számított 5 évig tárolja, a számviteli dokumentumokat, és az azokat megalapozó dokumentációt pedig a számára előírt számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében 8 évig, Számviteli törvény 169. § (2) bekezdésével összhangban. Az adatkezelés jogalapja: a szerződés teljesítése, az Ekertv. 13/A. §-a, a Számviteli törvény. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

Az online bankkártyás fizetés esetén a Weboldal az Ön kártya-, és banki adataihoz nem fér hozzá, hanem átirányítja Önt az OTP Bank online fizetési oldalára, amelyről itt olvashat bővebb tájékoztatást: https://www.emdirect.hu/emd/online-fizetes.

A megrendelt áru kiszállítása érdekében az Ön nevét és szállítási címét az Adatkezelő a GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. részére, mit adatfeldolgozó részére adja át, mely futárszolgálat adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető: https://gls-group.eu/HU/hu/home.

9.4. Hírlevél, marketing

Ha Ön a regisztráció alkalmával (vagy azt követően) a Weboldalon erre a célra létesített jelölőnégyzet kipipálásával kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő a célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, aktuális információkról és ajánlatokról szóló tájékoztatás (hírlevél) érdekében kezelheti az Ön nevét és e-mailcímét. Az adatainak ilyen célú kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja a Weboldal „Profil” menüpontjában. A hozzájárulás visszavonása hiányában az adatait ezen célból az utolsó adatfrissítésétől számított 5 évig kezeli Adatkezelő.

A hírlevelek küldése a MailChimp alkalmazás igénybevételével történik.

9.5. Panaszkezelés, ügyfélszolgálat

Az Adatkezelő a +36 1 815 3180 telefonszámán folyó bejövő és kimenő telefonbeszélgetéseit az utólagos bizonyíthatóság érdekében rögzíti. Ennek célja az ügyfelek és az adatkezelő jogainak érvényesítése, az esetleges jogviták eldöntését szolgáló bizonyíték biztosítása, az utólagos bizonyíthatóság, valamint a megállapodások utólagos bizonyítása, minőségbiztosítás. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása, amelyet a hívás kezdeményezésével ad meg. A kezelt adatok köre: azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, a telefonbeszélgetés hangfelvétele, valamint a beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok. A hangfelvételt egyedi azonosítószámmal kell ellátni és öt évig meg kell őrizni.

A panaszról egyebekben az Adatkezelő jegyzőkönyvet vesz fel, melyet (vagy írásbeli panasz esetén az írásbeli panaszt) öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz az 1997. évi CLV. törvény 17/B.§ (3) bekezdése alapján.

9.6. Közösségi oldalak plug-in-jei

A Weboldal a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”) beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a Facebook nyújtja. A beépülő modul továbbítja a Facebook felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha Weboldal böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a Facebook össze tudja vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a Facebooknak továbbítja megőrzésre. Ugyancsak a Facebook részére kerül továbbításra amennyiben Ön a kosarának tartalmát a közösségi oldalon megosztja.

A Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.facebook.com/policy.php

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Szolgáltatók összekapcsolják honlapunk felkeresését felhasználói fiókjával, honlapunk megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókból.

9.7. Kapcsolattartás

A Weboldal lehetőséget teremt az Adatkezelővel történő közvetlen kapcsolat-felvételre a felugró párbeszédablak útján. Az abba beírt nevet, e-mailcímet és üzenetet az Adatkezelő az érintett önkéntes hozzájárulása alapján (amelyet ezen adatok megadásával kifejez), kapcsolattartási céllal kezeli. Az adatkezelés időtartama az utolsó aktivitástól számított 5 év vagy a hozzájárulás visszavonása (amennyiben ez korábbi).

9.8. Jelen pont szerinti adatkezelő, adatfeldolgozók

Adatkezelő: EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

Adatfeldolgozók:

Tárhely-szolgáltató és webszerver-üzemeltető: Loginet Systems Kft.

Székhely: 1221 Budapest, Vihar utca 5. D. ép. 4. em. 15.

Telefon: +36 1 208 0015

Elektronikus elérhetőség: info@loginet.hu

Futárszolgálat: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

Telefon: +36 1 802 0265

Elektronikus elérhetőség: info@gls-hungary.com

Hírlevél-küldő alkalmazás vonatkozásában: The Rocket Science Group, LLC d/b/a MailChimp

Székhely: 512 Means St., Suite 404, Atlanta, GA 30318, USA

Telefon: +1 678 999 0141

Elektronikus elérhetőség: info@mailchimp.com

Az Adatkezelő kizárólag olyan címzettek részére továbbítja az érintett személyes adatait, amelyek az Európai Unió területén székhellyel rendelkeznek, vagy amelyek megfelelő garanciákat (pl. EU–USA adatvédelmi pajzs) nyújtanak arra, hogy az általuk történő adatkezelés a GDPR követelményeinek megfelel. Személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására akkor kerülhet sor, ha a Bizottság megállapította, hogy a harmadik ország, a harmadik ország valamely területe, vagy egy vagy több meghatározott ágazata, vagy a szóban forgó nemzetközi szervezet megfelelő védelmi szintet biztosít. Az ilyen adattovábbításhoz nem szükséges külön engedély.

10. A http://www.euromedic-hungary.com weboldal

Annak érdekében, hogy az Adatkezelő honlapja a lehető leghatékonyabban működjön, az Adatkezelő cookie-kat használhat. A cookie-k által egy weboldal felismeri a visszatérő felhasználókat, valamint lehetővé teszik az Adatkezelő számára, hogy adatokat gyűjtsön felhasználói viselkedéséről, például arról, hogy Ön melyik országban csatlakozott a honlaphoz, milyen böngésző szoftvert és operációs rendszert használ, mi az IP-címe, milyen oldalakat tekintett meg a honlapon, mely funkciókat használta.

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k. Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A sütik „passzívak”, azaz nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware), valamint nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz. Tájékoztatjuk, hogy ezek a cookie-k önmagukban nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A fenti honlapon alkalmazott cookie-k az alábbiak: Biztonsági, folyamatokat tároló és Googole maps-hez szükséges cookiek.

A sütit Ön bármikor törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében történő alkalmazását.

A fenti honlap a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; „Facebook”), a Twitter Inc. (1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; „Twitter”), a LinkedIn Corporation (2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA; ,,LinkedIn”), valamint a Google+ (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatók) beágyazott moduljait (“plug-in-jeit”) is tartalmazhatja. Az ezekhez kapcsolódó szolgáltatásokat rendre a Szolgáltató nyújtja. A beépülő modul továbbítja a Szolgáltatók felé, hogy Ön mely weboldalakat nyitotta meg. Ha honlap böngészése közben be van jelentkezve a felhasználói fiókjába, a Szolgáltatók össze tudják vetni az Önt érdeklő (azaz az Ön által elért) információkat a felhasználói fiókjával. A beépülő modulok funkcióinak használata esetén (például hozzászólás) a böngésző ezt az információt is közvetlenül a Szolgáltatóknak továbbítja megőrzésre.

A Facebook adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: http://www.facebook.com/policy.php

A Twitter adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://twitter.com/privacy

A LinkedIn adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

A Google+ adatvédelmi irányelveiről az alábbi hivatkozáson talál bővebb információt: https://policies.google.com/privacy

Amennyiben el kívánja kerülni, hogy a Szolgáltatók összekapcsolják honlapunk felkeresését felhasználói fiókjával, honlapunk megnyitását megelőzően ki kell jelentkeznie a felhasználói fiókból.

A honlap fejlécében található ikonra kattintva a holnap látogatója a https://www.emdirect.hu weboldalon üzemeltetett webshop felületére kerül átirányításra, melynek adatkezelésére a 9. pontban foglaltak irányadók.

Adatkezelő: Cégcsoport

Adatfeldolgozók:

Tárhely-szolgáltató és webszerver-üzemeltető: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. em. 241.

Telefon: +36 1 789 2 789

Elektronikus elérhetőség: support@tarhely.eu

Weblap-üzemeltető: Merlin Communications Kft.

Székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 85. C. ép. 4. em.

Telefon: +36 1 336 2700

Elektronikus elérhetőség: twendler@merlin.hu

11. Kapcsolattartás offline szerződéses partnerekkel

A Cégcsoport tagjai jogi személy szerződéses partnereik természetes személy kapcsolattartóinak személyes adatait (így különösen azok nevét, e-mailcímét, telefonszámát) a szerződéses partner jogos érdekében veszik át és a szerződés teljesítése érdekében történő kapcsolattartás céljából kezelik. Amennyiben a kapcsolattartó adataiban vagy személyében változás következik be, a szerződéses partner erről köteles a Cégcsoport vele szerződött tagját (Adatkezelőt) haladéktalanul értesíteni. Ilyen esetben az Adatkezelő köteles a kapcsolattartó személyes adatait megfelelően módosítani/törölni. Tekintettel arra, hogy a kapcsolattartó személyes adatai a szerződés szövegének részét képezik, azokat ilyen formában az Adatkezelő a szerződés teljesítésétől / megszűnésétől / megszüntetésétől számított általános elévülési időn belül, azaz 5 évig, a számviteli dokumentáció megalapozottságát alátámasztandó pedig a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdésével összhangban 8 évig megőrzi.

12. Hírlevél-küldés offline szerződéses partnerek részére

Ha Ön, mint az Adatkezelő szerződéses partnere vagy annak képviselője, kapcsolattartója e-mail útján, vagy egyéb módon kifejezetten hozzájárul, az Adatkezelő a célzottabb kiszolgálás, direktmarketing tartalmú megkeresések, aktuális információkról és ajánlatokról szóló tájékoztatás (hírlevél) érdekében kezelheti az Ön nevét és e-mailcímét. Az adatainak ilyen célú kezeléséhez adott hozzájárulását Ön bármikor visszavonhatja az info@euromedic-hungary.com e-mailcímre küldött, erre irányuló kérés útján.

Adatkezelő: EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.Euromedic Technology Kft.

13. Adatkezelési tevékenységek áttekintése

Tevékenység

Kezelt adatok köre

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adatfeldolgozó

Tárolás ideje

https://rendeles.atlaspharma.hu oldal

Atlas Pharma Kft.

felhasználónév, jelszó, szerződéses partner kapcsolattartójának neve

Szállítási szerződések keretében leadott megrendelések teljesítése

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b)

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) f)

Damit Informatika Kft..

Szerződés fennállta vagy kapcsolattartó személyének változása, ha ez korábbi, a megrendelés teljesítésének igazolása céljából a megrendelés adatai vonatkozásában a jogviszony megszűnésétől számított 5 év

http://euromedic.webzona.hu oldal

EUROMEDIC-PHARMA Zrt.

felhasználónév, jelszó, a szerződéses partner kapcsolattartójának neve

Szállítási szerződések keretében leadott megrendelések teljesítése

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b)

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) f)

T-Systems Magyarország Zrt.

Szerződés fennállta vagy kapcsolattartó személyének változása, ha ez korábbi, a megrendelés teljesítésének igazolása céljából a megrendelés adatai vonatkozásában

a jogviszony megszűnésétől számított 5 év

https://rendeles.euromedic-pharma.hu oldal

EUROMEDIC-PHARMA Zrt.

felhasználónév, jelszó, a szerződéses partner kapcsolattartójának neve

Szállítási szerződések keretében leadott megrendelések teljesítése

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b)

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) f)

Damit Informatika Kft..

Szerződés fennállta vagy kapcsolattartó személyének változása, ha ez korábbi, a megrendelés teljesítésének igazolása céljából a megrendelés adatai vonatkozásában a jogviszony megszűnésétől számított 5 év

https://www.emdirect.hu weboldalon üzemeltetett webshop

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

e-mailcím, név, telefonszám

Megrendelés rögzítése

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a)

Loginet Systems Kft.

Utolsó aktivitásától számított 5 év vagy hozzájárulásának visszavonása (amennyiben ez korábbi)

Webshopon megrendelések teljesítése, fizetés, kiszállítás, számlázás, számviteli kötelezettségek

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

számlázási cím, szállítási cím

Megrendelések teljesítése

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b)

Ekertv. 13/A. §-a

Számviteli törvény. 169. § (2) bekezdése

Grt. 6. § (5) bekezdése

Loginet Systems Kft.

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

A szerződés teljesítésétől vagy megszűnésétől / megszüntetésétől számított 5 év, a számviteli adatok tekintetében pedig 8 év

Webshop hírlevél, marketing

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

e-mailcím, név

Direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a)

MailChimp

Hozzájárulás visszavonása hiányában az utolsó adatfrissítésétől számított 5 év

Webshop panaszkezelés, ügyfélszolgálat

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

azonosítószám, hívószám, a hívott szám, a hívás dátuma, időpontja, telefonbeszélgetés hangfelvétele, beszélgetés során megadott egyéb személyes adatok

Jogérvényesítés garantálása, minőségbiztosítás

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a)

-

5 év

Webshop kapcsolattartás

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

e-mailcím, név

Kapcsolattartás

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a)

Loginet Systems Kft.

Az utolsó aktivitástól számított 5 év vagy a hozzájárulás visszavonása (amennyiben ez korábbi)

Szerződéses kapcsolattartók

Cégcsoport

név, e-mailcím, telefonszám

Szerződések teljesítése

Szerződés teljesítése

GDPR 6. cikk (1) b)

Jogos érdek

GDPR 6. cikk (1) f)

-

A szerződés teljesítésétől vagy megszűnésétől / megszüntetésétől számított 5 év, a számviteli adatok tekintetében pedig 8 év

EUROMEDIC TRADING Szolgáltató Kft.

e-mailcím, név

Direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a)

-

Hozzájárulás visszavonása

EUROMEDIC Technology Kft.

e-mailcím, név

Direktmarketing tartalmú megkeresések, tájékoztatás

Hozzájárulás

GDPR 6. cikk (1) a)

-

Hozzájárulás visszavonása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Érintetti jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az alábbi pontokban felsorolt jogait az Adatkezelőhöz címzett, szóban vagy írásban előterjesztett kérelem útján gyakorolhatja. Az Adatkezelő elérhetőségeit a Tájékoztató II. fejezete tartalmazza.

14.1. Tájékoztatás személyes adatainak kezeléséről

Az érintett kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül közérthető formában – az érintett erre irányuló kérelmére írásban – adja meg a tájékoztatást.

14.2. Személyes adatokhoz való hozzáférés

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;

b) az érintett személyes adatok kategóriái;

c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

14.3. Helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

14.4. Törléshez való jog („Az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a fentiek szerint azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

14.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

14.6. Az adatok hordozhatóságához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az Adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés az érintett hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását. E jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges. A bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

14.7. Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a személyes adatainak kezelésére vonatkozó hozzájárulását bármely időpontban visszavonja, mely jog gyakorlása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

14.8. Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtása

A személyes adatok védelméhez való jog érvényesülése érdekében bejelentéssel lehet élni Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, amely alapján adatvédelmi hatósági eljárás indul, indulhat. Ha az adatvédelmi hatósági eljárást bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg, a bejelentőt az adatvédelmi hatósági eljárás megindításáról, illetve befejezéséről értesíteni kell.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: 06 1 391 1400

Fax: 06 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

14.9. Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a kérelemnek helyt ad, az Adatkezelőt a tájékoztatás megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére, az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának figyelembevételére kötelezi.

A bíróság elrendelheti ítéletének - az Adatkezelő azonosító adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú érintett e törvényben védett jogai megkövetelik.

15. Tájékoztatás adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit, az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket és az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a) az Adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az Adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a szükséges feltételek valamelyikének teljesülését.

16. Záró rendelkezések

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

A Tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk részletes tájékoztatást. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a Tájékoztató tartalmát bármikor belátása szerint módosítsa. A Tájékoztató módosításai a jelen Tájékoztatóban felsorolt honlapokon való közzététellel lépnek hatályba, erre tekintettel ajánljuk, hogy rendszeres időközönként tájékozódjon az eszközölt módosítások tartalma felöl.

Keresés